Vai trò giám sát môi trường của Quốc hội

Trong những năm gần đây, các hoạt động giám sát của Hội đồng Quốc hội và nhân dân ở tất cả các cấp độ bảo vệ môi trường đã đạt được những kết quả tích cực; các hoạt động liên quan đến việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường.

TS. Tuấn Võ Nhân, phó chủ tịch của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Đây là nội dung TS. Tuấn Võ Nhân, phó chủ tịch của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội trình bày tại Hội nghị toàn quốc lần thứ họp toàn thể Hội nghị Môi trường IV, diễn ra vào ngày 30 Tháng 9 năm 2015, tại các quốc gia, Trung tâm Hội nghị Hà Nội.

Theo báo cáo tại hội nghị, Quốc hội đã thông qua luật để bảo vệ môi trường (BVMT), Luật tài nguyên môi trường biển, hải đảo, Luật Tài nguyên nước, Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, và … Chính phủ, Bộ đã ban hành hướng dẫn thực hiện tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Giám sát có trong lĩnh vực môi trường đã được tập trung vào các vấn đề bức xúc nhất, cử tri rất nhiều mối quan tâm và đã đóng góp rất lớn vào công tác bảo vệ môi trường ở nước ta.

Quốc hội là cơ quan cao nhất của cơ quan nhà nước, thực hiện các quyền lập hiến và lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Hội đồng phổ biến (Hội đồng) là cơ quan quyền lực nhà nước ở cấp địa phương, thực hiện quyền giám sát việc tuân thủ luật pháp địa phương. Giám sát là một trong ba chức năng cơ bản của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp của nước ta.

>>> cong ty xu ly khi thai

Trong những năm gần đây, Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều đổi mới và nhanh chóng các chủ trương chính sách của Đảng trong lĩnh vực bảo vệ thể chế của môi trường; tăng cường các hoạt động giám sát của bảo vệ môi trường và đã đạt được nhiều kết quả, tác động tích cực, với một nỗ lực rất lớn để truyền bá sự phát triển kinh tế bền vững – xã hội của đất nước.

Theo Hiến pháp và Luật tổ chức Quốc hội và Hội đồng nhân dân và tổ chức nhân dân (nay là Luật các tổ chức chính quyền địa phương); Hoạt động luật của Quốc hội, vv … Quốc hội và Hội đồng Giám sát tất cả các cấp độ nhân dân có vai trò giám sát trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quốc hội và Hội đồng nhân dân ở tất cả các cấp độ kiểm soát các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:

mo truong

(1) xem xét các báo cáo về tình trạng phát triển kinh tế – báo cáo xã hội (KT-XH) và những người khác theo yêu cầu của Hội đồng của Quốc hội và nhân dân các cấp. Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội và Hội đồng nghiên cứu của Ủy ban nhân dân và kiểm tra báo cáo.

(2) Xem xét các luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (čina), nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

(3) Việc giám sát các tài liệu tham khảo đến một chủ đề hoặc lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát.

(4) Câu hỏi và trả lời những câu hỏi mà các hoạt động giám sát, bao gồm cả đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân nêu lên câu hỏi về trách nhiệm của cơ quan và hỏi người đứng đầu của cơ quan, ông nói. Câu hỏi và câu trả lời của câu hỏi thường diễn ra tại các phiên họp của Quốc hội, các cuộc họp của Ban Thường vụ và Hội đồng nhân dân các cấp phiên.

(5) phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm là giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong các cuộc bỏ phiếu và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp bầu hoặc đã được phê duyệt.

(6) Tổ chức các hoạt động này là Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội yêu cầu các cơ quan để giải thích và làm rõ các vấn đề thuộc lĩnh vực Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Văn phòng Quốc hội. Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường hoan nghênh những lời giải thích của các Bộ có liên quan trong việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

(7) Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giám sát, xem xét và xử lý khiếu nại và báo cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân khiếu nại và tố cáo hành vi bất hợp pháp, vi phạm quyền và lợi ích của nhà nước, các cơ quan, tổ chức hợp pháp và công dân.

Trong những năm gần đây, hoạt động kiểm soát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã đạt được nhiều kết quả tích cực; luôn gắn liền với hoạt động xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Quốc hội ban hành Luật Bảo vệ môi trường, Luật Quần đảo EPT Luật Tài nguyên nước biển và pháp luật về TN & MT, Luật Đất đai, Luật Đa dạng sinh học, … và các Chính phủ, các Bộ và cơ quan đã ban hành hướng dẫn thực hiện pháp luật để thực hiện theo các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển bền vững kinh tế xã hội. Giám sát có trong lĩnh vực môi trường đã được tập trung vào các vấn đề bức xúc nhất, cử tri rất nhiều mối quan tâm đã đóng góp rất nhiều cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta.

>>> Rác thải hạt nhân: chôn mà lo nơm nớp

Tuy nhiên, các hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp còn một số hạn chế về nhiều vấn đề pháp lý và thực tiễn. Thiếu chế tài thực hiện các kiến ​​nghị sau giám sát các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường sẽ thực hiện việc giám sát hiệu quả không cao. Hy vọng rằng trong kỳ họp thứ 10 tiếp theo của Quốc hội đã thông qua Luật về hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, mà sẽ bổ sung các điều kiện cần thiết để đảm bảo các hoạt động kiểm soát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các yêu cầu thực tế trình độ phát triển hiệu quả và ngày càng, để đáp ứng bảo vệ đất nước.

Có thể bạn quan tâm