Category: Tư vấn doanh nghiệp

Dấu ấn cải cách hành chính thuế

Sự quá tải, kém kết quả và mức độ tuân thủ thấp của người nộp thuế cho thấy thêm, sự lạc hậu của mô hình quản lý hành chính thuế ở nước ta. Vì vậy, cải cách hành chính thuế…