Báo cáo giám sát môi trường

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ được?
Mẫu báo cáo giám sát môi trường định kỳ như các tuyên bố về tình trạng chất lượng môi trường của các dự án, các nhà máy để chính quyền có thẩm quyền. (Cơ quan tiếp nhận các báo cáo giám sát môi trường:. TNMT huyện Division, Sở TNMT và báo cáo đánh giá cơ quan thẩm định về tác động môi trường)
2. Tại sao phải chuẩn bị báo cáo giám sát môi trường? Có bắt buộc hay không?
Căn cứ để thực hiện giám sát môi trường định kỳ:
– Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 2015/01/04
– Thông tư số … hướng dẫn thực hiện Nghị định 18/2015 / NĐ-CP ngày 2015/01/04
– Nội dung “chương trình quản lý và giám sát môi trường”, báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc “Các cam kết bảo vệ môi trường” hay “kế hoạch bảo vệ môi trường” hoặc “an ninh bảo vệ môi trường kế hoạch ứng dụng”, để xác định vị trí, số lượng mẫu cần giám sát thiết bị đo đạc.
Lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ sẽ giúp các công ty hiểu rõ tình hình xung quanh tác động môi trường đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh. Thường xuyên kiểm tra hơn so với tiêu chuẩn quy định, do đó làm cho kế hoạch môi trường điều trị thích hợp.
Báo cáo giám sát tư vấn môi trường là bắt buộc đối với các đối tượng kinh doanh đòi hỏi phải có các báo cáo giám sát môi trường.
beautiful-green-environment
Báo cáo giám sát môi trường – Ảnh ecosimply.com
3. Đối tượng báo cáo giám sát môi trường:
Tất cả các công ty sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, nhà máy, nhà máy đã được phê duyệt của trường đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
4. Tần suất báo cáo giám sát môi trường:
– Giám sát môi trường: Tối thiểu 6 tháng / lần
– Giám sát chất thải: 03 tháng tối thiểu / lần
5. Thời gian của các báo cáo giám sát môi trường hiện tại:
Bắt đầu hoạt động xây dựng hoặc sản xuất, kinh doanh, giấy phép xây dựng có giấy phép kinh doanh.
6. Mô tả công việc báo cáo giám sát môi trường
– Khảo sát, thu thập số liệu về tình hình hiện tại xung quanh khu vực dự án.
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm các dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của dự án.
– Lấy mẫu nước thải, mẫu không khí xung quanh và tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.
– Đánh giá chất lượng môi trường.
– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và sự cố ngăn cản.
– Đề xuất xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Nộp báo cáo cho các cơ quan chức năng.

Xem thêm: Bất động sản

Có thể bạn quan tâm